Exit

Właściciele sklepów internetowych mają czas do połowy tego roku aby dostosować swoje usługi do nowych przepisów. Konieczność zmian wynika z dyrektywy 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów*, którą państwa członkowskie mają obowiązek implementować do 13 czerwca tego roku.

Bezpośrednim impulsem do wprowadzenia zmian jest obserwowany w ostatnich latach dynamiczny wzrost usług e-handlu na terenie Unii Europejskiej, a wraz z nim nabierające coraz większego znaczenia zjawisko braku zaufania konsumentów do zakupów w sieci. Nadchodzące zmiany w przepisach ukierunkowane na zwiększenie ochrony konsumentów będą wiązały się z licznymi obowiązkami nałożonymi przez ustawodawcę europejskiego na usługodawców działających w obszarze e-commerce. Główny nacisk został położony na obowiązki informacyjne w zakresie dostępnych sposobów zapłaty, dodatkowych kosztów związanych z dokonanym zakupem oraz zasad zwrotu towaru.

Na czym dokładnie będą polegały zmiany?

Sprzedawca będzie musiał wprowadzić na swojej stronie procedurę zapytania potwierdzającą, że konsument rozumie iż musi zapłacić za usługę. Realizacją tego postulatu będzie dla przykładu przycisk służący do składnia zamówienia oznaczony przy użyciu słów „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Ma to uchronić konsumenta przed ukrytymi opłatami i kosztami w Internecie. Kupujący nie będzie także zobowiązany do ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów, jeżeli nie został o nich prawidłowo powiadomiony przez usługodawcę.

Nowe prawo przewiduje dłuższy czas na odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Termin ten będzie wynosił 14 dni (w Polsce termin ten dotychczas wynosił 10 dni.) Co więcej, termin ten będzie liczony od chwili otrzymania przez konsumenta towaru, nie zaś od chwili zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, sprzedawca będzie zobowiązany zwrócić wpłaconą kwotę w terminie 14 dni. Co więcej, sprzedawca będzie ponosił ryzyko uszkodzenia towaru w czasie transportu. Procedura odstąpienia od umowy będzie opierała się na ujednoliconym formularzu, który będzie identyczny dla wszystkich krajów UE.

Niedopuszczalne będzie pobieranie jakichkolwiek opłat od kupującego z tytułu korzystania z karty kredytowej oraz korzystania z infolinii prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Sprzedawca będzie musiał wyraźnie poinformować konsumenta o tym, kto ponosi koszty zwrotu towaru. W przypadku braku wyraźnej informacji Sprzedającego o tym, ze nie ponosi kosztów zwrotu przesyłki, będzie on zobowiązany do ich pokrycia.

Wydłużeniu ulegnie również termin, w którym konsument będzie mógł skorzystać z domniemania istnienia wady w chwili zakupu. Domniemanie to będzie działać, jeżeli wada ujawni się w ciągu roku (a nie jak dotychczas w ciągu 6 miesięcy) od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Polską specyfiką będzie również konieczność stosowania ochrony konsumentów na poziomie dyrektywy w transakcjach o wartości od 50 złotych, podczas gdy próg wyznaczony przez dyrektywę wynosi 50 euro.

Jak zmiany w prawie wpłyną na rynek e-commerce?

Wprowadzone modyfikacje będą wiązały się z licznymi utrudnieniami po stronie przedsiębiorców e-commerce. Podmioty prowadzące sprzedaż internetową muszą liczyć się ze znacznym wzrostem kosztów prowadzenia działalności oraz koniecznością monitorowania swoich usług pod kątem ich zgodności przepisami konsumenckimi. W przypadku niedostosowania usług do nowych wymagań usługodawcy będą podlegali sankcjom przewidzianym w znowelizowanej ustawie.

Należy jednak pamiętać, że celem powyższych zmian jest przede wszystkim likwidacja barier ograniczających handel w Internecie oraz zwiększenie obrotów tego sektora w najbliższych latach. Wzmocnienie internetowego rynku wspólnotowego bez wątpienia przełoży się na korzyść wszystkich przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe na terenie Unii Europejskiej – dodaje. Co więcej, dzięki jednolitym regułom zaufanie konsumentów z innych krajów UE do zakupów w polskich sklepach, oferujących konkurencyjne ceny z porównaniu z rynkami zachodniej Europy, powinno wzrosnąć, a to z kolei przełoży się na większe obroty polskich firm.

*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Close
Go top